2019-02-07

Wydruki 3d w Zakładach Poprawczych?

Wydruki 3d! Czy stosuje się je w Zakładach Poprawczych?


Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym następuje po wyczerpaniu wszelakich form innej pracy wychowawczej. Wówczas zespół sędziowsko-kuratorski w sytuacji, gdyż etiologia walki z przestępczością w jednostkowym wydaniu nie przyniosła bowiem oczekiwanego rezultatu poprawy, kiedy rokowania dotyczące dalszej przyszłości czy funkcjonowania w środowisku otwartym nieletniego nie są tak pomyślne, a zmiany tymczasowego środowiska wychowawczego okazują się być dość niewystarczające, podejmuje decyzję o umieszczeniu w zakładzie poprawczym. W tym miejscu znajdują się zarówno nieletni wysoko zdemoralizowani oraz agresywni, oporni na prawie wszystkie oddziaływania wychowawcze, jak i tacy poddający się procesowi resocjalizacji. To jednak nie wpływa korzystnie na atmosferę wychowawczą czy proces resocjalizacji, jeżeli chodzi o wydruki 3d http://3dream.pl/druk-3d/. Zdemoralizowani w bardzo wysokim stopniu, są ci którzy popełnili parę, lub nawet kilkadziesiąt czynów karalnych. Pośród tej młodzieży umieszczonej w zakładach poprawczych występują też osoby zachowujące się w sposób bezwzględny, okrutny a także niestety wysoce agresywny. Wśród tych wychowanków, wysoki jest też poziom zaniedbania pedagogicznego przejawiający się w dosyć znacznych lub umiarkowanych trudnościach w zakresie fundamentalnych umiejętności dydaktycznych, jakimi są głównie: czytanie, pisanie i liczenie, jeżeli chodzi o zastosowanie wydruków 3d.


Następnym czynnikiem, tkwiącym w wychowankach ale utrudniającym to postępowanie jest bardzo wysoki neurotyzm, który występuje aż u 41,6% wychowanków, w czasie, kiedy tak niski poziom neurotyzmu prezentuje zaledwie 19,6% nieletnich. Ważny wpływ na ten charakter populacji nieletnich w poprawczakach ma również praktyka zastosowania alternatywnych wobec zakładu poprawczego środków bowiem w następstwie stosowania takowych środków liczba nieletnich umieszczanych w tych zakładach naprawdę maleje, jeżeli chodzi o wydruki 3d. Zarówno z racji kierowania do zakładów prawie wyłącznie nieletnich o dość wysokim stopniu wykolejenia społecznego następuje bardzo często wielkie skoncentrowanie wychowanków nastręczających bardzo szczególnych trudności wychowawczych. Taka przestępczość nieletnich wzrasta w niezmiernie zastraszającym tempie. Zaś dane Komendy Głównej Policji potwierdzają, iż gwałtownie przybywa w naszym kraju przestępstw popełnianych poprzez nieletnich z użyciem przemocy. W pierwszej połowie 2003 roku w porównaniu bowiem z pierwszym półroczem 2002 roku zanotowano 15,5% wzrost liczby rozbojów z jakąś bronią w ręku o 11,8% przybyło brutalnych pobić o 12,5% wzrosła liczba gwałtów.


W związku z czym zauważa się, iż wychowankowie trafiają do zakładu bezpośrednio z kompletnie innej placówki opiekuńczo-wychowawczej co niesie ze sobą bardzo specyficzne trudności, jak też ze świata wolności, ze świata otwartego, w którym bez żadnych przeszkód realizować mogli swoje przestępne pomysły oraz niebezpieczne i niewyszukane zabawy. W zakładzie zmuszeni zostają do całkowitej zmiany dotychczasowego trybu życia, z jednej strony podporządkowania się pewnym wymogom niezbyt restrykcyjnego, ale jednakże uciążliwego dla nich regulaminu, z drugiej strony do dość pozornego, albo prawdziwego przewartościowania dążeń czy aspiracji życiowych. Zatem podejmowane próby reformy systemu w tym przede wszystkim stosowanych form oddziaływań wychowawczych wciąż nie przynoszą spodziewanych efektów. Może się wydawać, że nie sprzyja to efektywności oddziaływań wychowawczych ich dotychczas obowiązująca instytucjonalna forma, ponieważ w tychże warunkach izolacji zakładowej nie zrealizuje się założonych celów wychowawczych, nie stwarza pozytywnych doświadczeń, a przez to nie zmienia się w sposób korzystny osobowości wychowanków, jeżeli chodzi o wydruki 3d.


Ta efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych w owych warunkach określana jest wątpliwa. Zaobserwować można kolejną prawidłowość, wówczas im lepiej wychowanek jest przystosowany do środowiska wychowawczego konkretnej instytucji, tym coraz gorzej po jej opuszczeniu przystosowuje się do swego środowiska zewnętrznego a przystosowanie jest tym trudniejsze, im dłużej zostawał pod wpływem instytucji resocjalizacyjnych. Natomiast w odniesieniu do instytucjonalnej postaci wychowania resocjalizacyjnego mówi się bowiem nawet o systemie pozornej resocjalizacji, ponieważ bardzo często funkcjonują w nim określone reguły pozornej socjalizacji, takie jak na przykład ład, posłuszeństwo, szacunek dla personelu, deklarowana poprawa. Te postawy w trakcie całego pobytu w placówkach nie gwarantują poprawnego funkcjonowania poza nimi, jeżeli chodzi o wydruki 3d. Młodzież uzyskując zgodę na przepustkę bądź urlopowanie, w trakcie swojego pobytu poza placówką dopuszczają się tak samo czynów przestępczych, a nawet wielokrotnie. Wobec tego większość przestępstw popełniana jest niestety pod wpływem alkoholu bądź narkotyków, jednak również pewna część nieletnich dokonują je świadomie, licząc na późniejsze schronienie w zakładzie, gdzie ponownie zachowują się poprawnie, nie wchodząc w żadną kolizję z obowiązującymi tam przepisami wynikającymi bowiem z regulaminów wewnętrznych.


Wyżej wymienione argumenty pozwalają przypuszczać, iż te oddziaływania wychowawcze prowadzone w placówkach nie powodują trwałych, pozytywnych zmian u podopiecznych a jedynie co to uczą obchodzenia się z obowiązującymi w zakładach normami i regulaminami. W ujęciu statystycznym ta skuteczność resocjalizacji w warunkach zakładu poprawczego jest bardzo niewielka. Stworzone sztucznie środowisko wymusza wieczne zabiegi mające głównie na celu utrzymanie porządku oraz kontroli zachowania młodzieży czemu służyć ma określony system kar oraz nagród. Należy wziąć pod uwagę interes roli placówki jest to zrozumiałe, jednak widoczne i jest często przesadnie przywiązanie do przestrzegania zewnętrznej dyscypliny bądź rygorów regulaminowych, przy tym jednoczesnym zaniedbaniu poprawnych stosunków interpersonalnych, a poprzez to prawidłowego klimatu wychowawczego - warto jest zdecydować się wtedy na wydruki 3d.


W tej konkretnej sytuacji pomiędzy nieletnimi, a kadrą pedagogiczną powstaje antagonistyczny stosunek, który może wywoływać agresję z jednej strony, a represje z drugiej. Bardzo ważnym staje się więc owa potrzeba prawidłowego doboru i włączenia personelu placówki do akceptacji swoich podopiecznych i zastosowania wobec nich w praktyce jednolitych i przy tym sprawiedliwych form oraz metod oddziaływań resocjalizacyjnych i co najtrudniejsze wdrożenia wychowanków do zaakceptowania, a również współtworzenia pewnych reguł oddziaływań wychowawczych. 

Wówczas nie jest możliwe uwewnętrznienie poprzez nieletnich proponowanych przez placówkę wartości bez ich akceptacji czy też współdziałania, jeżeli chodzi o pomoc nakierowaną na wydruki 3d.


Taki udział nieletnich w procesie resocjalizacji zakładowej ma być zależny od ich własnego wyboru, od prywatnej oraz przemyślanej decyzji. Widoczne są podejmowane inicjatywy mające na celu wypracowanie innych, alternatywnych mikrosystemów w resocjalizacji zakładowej albowiem spowodowane są koniecznością indywidualizacji środków, a także sposobów wywierania wpływu wychowawczego w odpowiednich do typów osobowości nieletniej młodzieży. W takowym systemie resocjalizacji nieletnich w naszym kraju funkcjonują placówki o charakterze bardzo otwartym oraz półotwartym, gdzie to oddziaływanie wychowawcze opiera się głównie na dialogu i prowadzone jest w tym oparciu o środowisko lokalne a wzajemne interakcje wynikają bowiem z zaufania, życzliwości, akceptacji, a także otwartości w kontaktach i współdziałania, ale też współodpowiedzialności wychowanka za swój własny rozwój, jeżeli chodzi o wydruki 3d. Takimi placówkami są przede wszystkim Młodzieżowe Ośrodki Adaptacji Społecznej których funkcjonowanie wynika wówczas z przyjętych na początku lat dziewięćdziesiątych rozwiązań organizacyjnych.  Odróżniają się od innych placówek widoczną specyficzną atmosferą, klimatem wychowawczym gdzie zdecydowanie jest brak rygoryzmu, restrykcji czy też poczucia izolacji społecznej; w nich następuje nagłe złagodzenie rygorów zakładu poprawczego co z dużą pewnością pozytywnie wpływa na tę efektywność poprowadzonych w nich działań wychowawczych. Natomiast wydaje się, iż pewne, określone założenia powinny bowiem zostać przeniesione do innych zakładów w ramach systemu półotwartych. 

Zobacz także