2019-02-07

Radca Prawny w Zielonej Górze

Radca Prawny Zielona Góra, czyli nawiązanie do dochodów gminy!


Kolejnym źródłem dochodów gminy jest podatek od środków transportowych. Jest to podatek lokalny, który zastąpił obowiązujący do końca 1990 r. podatek drogowy, a od 1998 r. z tego podatku ostały wyłączone samochody osobowe. Podatek, o którym mowa, pobierany jest osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są właścicielami środków transportowych lub w przypadku jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na które środek został zarejestrowany lub wpisany do rejestru. Przedmiotem podatku jest własność lub posiadanie zarejestrowanych środków transportowych. Zalicza się do nich: samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2 ton, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton i autobusy. W przypadku podatku od środków transportu przedmiotem opodatkowania są pojazdy. Gmina w tym zakresie nie jest uprawniona do samodzielnych ustaleń odnoszących się do cech przedmiotu opodatkowania, reguluje to ustawa. Mówi ona, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton; samochody ciężarowa o dopuszczalnej masie całkowitej wyższej niż 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 do 12 ton; ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton; przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton oraz autobusy. Tego zdania jest Radca Prawny Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/radca-prawny-zielona-gora/. Ustalając zaś parametry środka transportowego dla celów podatkowych przede wszystkim należy opierać się na danych wynikających z dowodu rejestracyjnego, który jest decyzją administracyjną, czyli dokumentem urzędowym. Może się jednak zdarzyć sytuacja, kiedy dowód rejestracyjny pojazdu nie będzie zawierał niezbędnych danych dla potrzeb określenia podatku od środków transportowych, wówczas dla celów podatkowych istotne znaczenie będą miały: pozwolenie czasowe, świadectwo homologacji, wyciąg ze świadectwa homologacji czy karta pojazdu. Warto o tym pamiętać, jak zdecydujemy się na Radca Prawny Zielona Góra. Decydujące jednak znaczenie w tym przypadku będą miały zapisy zawarte w świadectwie homologacji odzwierciedlonym w kartach pojazdu.


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - stwierdza Radca Prawny Zielona Góra. Można jednak wyróżnić przypadki szczególne, a mianowicie w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, w przypadku ponownego dopuszczenia środka transportu do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony. Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, możliwość składania deklaracji na datek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Poświadczenie przez organ podatkowy złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej odbywa się zgodnie z przepisuj o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W przypadku podatku od środków transportu obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, jeżeli chodzi o Radca Prawny Zielona Góra. Można jednak wyróżnić przypadki szczególne, a mianowicie w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, w przypadku ponownego dopuszczenia środka transportu do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony.


Płatność podatku możliwa jest przelewem na konto, a w przypadku osób fizycznych także gotówką (jeśli pobór podatku jest dokonywany w formie inkasa przez sołtysa). W sytuacji osób fizycznych podatek leśny jest pobierany wraz z podatkiem rolnym oraz podatkiem od nieruchomości jako zobowiązanie pieniężne doręczone w postaci jednego nakazu płatniczego. Organem podatkowym w przypadku podatku leśnego jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W skali wszystkich samorządowych jednostek, wpływy z podatku leśnego są najskromniejszym podatkowym źródłem zasilania dochodów samorządowych. Jednak nie przesądza to o wydajności podatkowej w poszczególnych gminach, na obszarze których znajdują się znaczące areały leśne w opinii Radcy Prawnego Zielona Góra. W przypadku podatku leśnego obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Z kolei wygasa on ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego nakierowanego na Radca Prawny Zielona Góra. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Zwolnienia z opodatkowania od podatku leśnego obejmują: lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat; lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków; użytki ekologiczne. Podmiotowe zwolnienie od podatku leśnego dotyczy takich instytucji jak: uczelnie; publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową; placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk; jednostki badawczo-rozwojowe; przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Zobacz także