2019-01-24

Kredyt pod hipotekę a domniemanie

Kredyt pod hipotekę! Jak w tej kwestii kształtuje się domniemanie?


Domniemanie oznacza, że nie trzeba udowadniać faktu domniemanego. Nie oznacza zaś, że strona przeciwna nie może podważyć domniemania. Instytucja odwrócenia ciężaru dowodu nie jest pojęciem ścisłym oraz nie jest unormowana w żadnym akcie prawnym, jest wyrazem poglądów doktryny oraz judykatury, że w szczególnych oraz wyjątkowych wypadkach, gdy jedna ze stron swoim postępowaniem wywoła uniemożliwienie bądź znaczne utrudnienie wykazania okoliczności przeciwnikowi, na którym jest ciężar ich udowodnienia, wtedy na tę stronę przechodzi ciężar dowodu co do tego, że okoliczności takie nie zachodziły. Ma to niekiedy odniesienie na kredyt pod hipotekę http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum.


Przykładem odmiennego rozkładu ciężaru dowodu jest powództwo oparte na podstawie art. 299 ksh – który to przepis reguluje zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości, czym narażono wierzycieli na szkodę w postaci niezapłacenia im wymagalnych wierzytelności, gdzie decydujemy się na kredyt pod hipotekę.


Powód w procesie, w którym roszczenie dochodzone jest na postawie art. 299 ksh musi posiadać niewyegzekwowanym chociażby w części tytułem wykonawczym przeciwko spółce, musi dojść do ustalenia przesłanki bezskutecznej egzekucji odbywającej się wobec spółki. Obecność tych okoliczności, które są również przesłankami osobistej odpowiedzialności członków zarządu względem wierzycieli spółki, odbywa się na skutek stosownych dokumentów: tytułu wykonawczego przeciwko spółce oraz prawomocnego postanowienia komornika sądowego, na podstawie którego odbyło się umorzenie postępowania egzekucyjnego przeciwko spółce z uwagi na bezskuteczność. Warunek bezskutecznej egzekucji nie będzie spełniony, jeżeli bezskuteczność tyczyć się będzie tylko części, a nie całości majątku spółki, gdzie obecny jest kredyt pod hipotekę.


Doktryna oraz orzecznictwo dopuszcza także inne środki dowodowe, przy użyciu których wierzyciel może spełnić obowiązek wykazania przesłanki bezskuteczności egzekucji.W pozostałym zakresie ustawodawca posługuje się przypuszczeniami, które mają ułatwić sytuację dowodową powoda. Przede wszystkim powód przedkładając przy pozwie tytuł wykonawczy razem z pieczęcią komornika, na której zamieszcza się informację o wysokości zdobycia od dłużnika roszczenia, nie musi udowadniać wysokości dochodzonego przez siebie roszczenia, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę.

Wspomniane domniemanie nie jest jedynym, jakie ustawodawca przewidział tworząc fundamenty odpowiedzialności członków zarządu względem wierzycieli spółki. Jak słusznie zauważył Sąd Najwyższy: domniemany jest także związek przyczynowy między szkodą wierzyciela, a niezłożeniem przez członka zarządu we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz jego zawinienie w tym względzie. Oba domniemania są wzruszalnymi oraz w związku z tym to na pozwanym członku zarządu ciąży przeciwdowód. Jeżeli więc członek zarządu chce zwolnić się od ciążącej na nim odpowiedzialności powinien wzruszyć te domniemania, poprzez użycie jednej z przesłanek wymienionych w art. 299 § 2 ksh. W obowiązującym stanie prawnym, w wyżej opisanym zakresie, ciężar dowodu jest przeniesiony na pozwanego oraz to pozwany, który chce uwolnić się odpowiedzialności, musi wykazać istnienie jednej z przesłanek egzoneracyjnych.


Znajomość swoistych reguł, którymi rządzą się procesy przeprowadzone na podstawie 299 ksh może w dużym stopniu przyczynić się do powiększenia szans powoda albo pozwanego na wygranie takiego procesu. Powyższe uwarunkowanie jest tym, że w zależności od roli procesowej, musimy pokazywać tylko takie dowody, do których złożenia zobowiązują nas istniejące przepisy ukierunkowane na kredyt pod hipotekę. Powód kierując się ogólnymi, ale nie szczególnymi, zasadami związanymi z rozkładem ciężaru dowodowego może poniekąd wejść w rolę swojego przeciwnika, pozwanego, a tym samym dać przeciwnikowi argumenty do obrony, pogorszyć swoją sytuację procesową, a nawet doprowadzić do przegrania procesu. Dlatego tak ważna jest znajomość rozkładu ciężaru dowodu w tak specyficznych procesach, jakimi są procesy przeprowadzone w oparciu o 299 ksh.


Podsumowując osoba, która została odwołana uchwałą wspólników z funkcji członka zarządu spółki z o.o. nie ma już od tego momentu wpływu na prowadzenie spraw spółki oraz nie może jej reprezentować, co musi wyłączać jej odpowiedzialność za zobowiązania spółki, które powstały po jej odwołaniu. Jeśli więc zobowiązanie spółki z o.o. powstało już po odwołaniu konkretnej osoby z funkcji członka zarządu tej spółki, to nie ponosi ona odpowiedzialności za to zobowiązanie. Biorąc pod uwagę przesłanki ogłoszenia upadłości często zachowanie przedmiotowego terminu jest znacznie utrudnione. Przy czym bez znaczenia zostaje okoliczność kto złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, nawet jeżeli zrobił to inny wierzyciel spółki, ale odbyło się to w czasie właściwym, może okazać się, że członek zarządu nie będzie ponosił odpowiedzialności. Jeżeli zajęty w egzekucji majątek dłużnika nie przewiduje zaspokojenia pobieranej należności bądź jeżeli wierzyciel udowodni, że na skutek prowadzonej egzekucji nie otrzymał w pełni zaspokojenia swojej należności, może on domagać się zobowiązania dłużnika do złożenia wykazu majątku z wyszczególnieniem rzeczy oraz miejsca, jeżeli chodzi o kredyt pod hipotekę. Niektóre sądy wymagają składania pism uzasadniających wniosek w oryginałach, twierdząc, że jest to szczególny rodzaj postępowania egzekucyjnego, opartego zawsze o oryginały dokumentów. Jeżeli Sąd przychyli się do wniosku i zobowiąże dłużnika do złożenia przyrzeczenia oraz wykazu majątku.  

Zobacz także