Regulamin

Regulamin Nadwiślańskiego Rajdu Przygodowego

Organizacja
1. Organizatorzy:
MOSiR Czechowice-Dziedzice, MKS Czechowice-Dziedzice, ZHP Czechowice-Dziedzice, MTS Winner Czechowice-Dziedzice, przy wsparciu Urząd Miasta, pod patronatem Burmistrza.

2. Termin:
5. września 2015r. (sobota).

3. Baza zawodów:
Stadion MOSiR, ul. Legionów 145, Czechowice-Dziedzice

4. Cel imprezy:
Celem imprezy jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, walorów przyrodniczo-turystycznych miasta i gminy Czechowice-Dziedzice oraz aktywizacja ruchowa mieszkańców.


Rywalizacja
1. Uczestnictwo:
–  w zawodach biorą udział wyłącznie zespoły dwuosobowe
– w zawodach będą prowadzone 3 klasyfikacje (w zależności od liczby zgłoszeń): KK – dwie kobiety, MIX – kobieta i mężczyzna, MM – obydwaj zawodnicy to mężczyźni.
– przynajmniej jedna osoba zespołu musi być osobą pełnoletnią i podpisać oświadczenie, o odpowiedzialności za niepełnoletniego uczestnika zespołu.
Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców/opiekunów na wzięcie udziału w imprezie. Formularz zgody rodzica/opiekuna do pobrania
pod tym odnośnikiem.
Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, młodzież – legitymacja szkolna).

2. Zasady przeprowadzenia zawodów:
Trasa rajdu liczyła będzie kilkanaście km (trasa piesza) lub około 60 km (trasa pieszo-rowerowa) w i wokół Czechowic-Dziedzic. Wszystkie zespoły startują równocześnie. Kolejność zaliczania punktów kontrolnych (PK) jest dowolna (scorelauf). Zawodnicy sami wyznaczają trasę pomiędzy punktami. Uczestnicy według własnego uznania określają tempo poruszania się oraz czas i miejsca odpoczynku. Po trasie wolno poruszać się wyłącznie pieszo. Inna forma pokonywania trasy może być związana z wykonywaniem niektórych zadań specjalnych i w miejscach ściśle określonych przez organizatora. Zawodnicy na trasie zobowiązani są do pokonywania jej razem, z odstępem pomiędzy uczestnikami nie przekraczającym 100 m, chyba że wyznaczone zostaną specjalne wytyczne.

3. Zawodnicy pokonują całą trasę bez pomocy osób trzecich oraz przy użyciu środków transportu dozwolonych przez organizatora. Drużyny na punktach kontrolnych muszą zgłaszać się w komplecie.

4. Zespoły poruszające się po terenie przeprowadzania zawodów zobowiązane są do przestrzegania zasad Kodeksu Ruchu Drogowego oraz zasad panujących na danym terenie, po którym porusza się zespół (np. obszary leśne, objęte ochroną). Zabronione jest wchodzenie na tereny upraw rolniczych, ogrodzonych posesji, szkółek leśnych, przeskakiwanie przez płoty, niszczenie lub uszkadzanie infrastruktury, elementów stałych krajobrazu, rozpalanie ognisk w lesie i jego pobliżu, śmiecenie, przekraczanie linii kolejowych w miejscach innych, niż do tego przeznaczone. Złamanie tych zasad jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

5. O kolejności w klasyfikacji końcowej będzie decydowała liczba zaliczonych punktów kontrolnych, a dopiero następnej kolejności czas dotarcia na metę. Do czasu dotarcia na metę doliczone będą minuty karne za niewykonanie lub niekompletne wykonanie zadania specjalnego.

6. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z map dostarczonych przez organizatora. Z GPS można korzystać wyłącznie do rejestracji śladu trasy, pod warunkiem pozostawania urządzenia np. w plecaku.

7. Każdy zespół otrzyma kartę startową. Za jej pomocą zespół będzie mógł potwierdzić dotarcie do punktu kontrolnego, a sędzia będzie mógł odnotować ewentualną liczbę karnych minut za złe lub niekompletne wykonanie zadania.

8. Zgubienie, zniszczenie lub uszkodzenie karty startowej uniemożliwiające jej odczytanie jest równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu lub zaliczeniem tylko tych punktów kontrolnych, które będą możliwe i łatwe do odczytania z uszkodzonej karty.

9. Nad prawidłowym przebiegiem zadań specjalnych będą czuwali sędziowie. Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika (zespołu) do wykonania zadania lub przerwać wykonywanie zadania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

10. Czas oczekiwania w kolejce na wykonanie zadania nie będzie odliczany od czasu końcowego zespołu.

11. Zespół przerywający rywalizację ma obowiązek poinformować o tym fakcie organizatora lub sędziego.

12. Zespoły przerywające rajd muszą dotrzeć do bazy na własną rękę.


Zgłoszenia
Zgłoszenia  do 3 września 2015 roku. 
Aby wziąć udział w zawodach, należy:
1. Wypełnić internetowy formularz zawierajacy

– nazwę zespołu,
– wybrana trasa,
– imiona i nazwiska, miasto zawodników,
– daty urodzenia zawodników,
– numer telefonu komórkowego do jednej z osób drużyny,
rozmiary koszulek jakie zamawiają zawodnicy (pierwszeństwo otrzymania koszulki w swoim rozmiarze zależy od kolejności wpłat)
2. Na konto
Miejskiego Towarzystwa Sportowego WINNER Czechowice-Dziedzice wpłacić wpisowe w kwocie: do dnia 2 września 40 zł/zespół. Po tym terminie wpłata w biurze zawodów opłata 60 zł/zespół. Liczy się data wpłynięcia pieniędzy na konto.
W tytule wpłaty należy wpisać TYLKO I WYŁĄCZNIE nazwę zespołu, oraz „NRP”,
np.: „Rajdowcy, NRP

Dane do przelewu:

71 2030 0045 1110 0000 0240 5300
Miejskie Towarzystwo Sportowe WINNER
ul.: Sobieskiego 48, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
Z dopiskiem NRP + nazwa zespołu (lub imię i nazwisko jednej osoby w zespole), np: „NRP, rajdowcy” lub „NRP, Grzegorz Brzęczyszczykiewicz”.
Po tym terminie wpłaty tylko w biurze zawodów.

 
Świadczenia:
– komplet map dla każdej drużyny,
– posiłek i napój po ukończeniu zawodów,
– nagrody dla pierwszych trzech zespołów we wszystkich kategoriach,   
– nagrody losowane wśród wszystkich uczestników, którzy pozostaną na ceremonii zakończenia,  
– możliwość skorzystania z węzła sanitarnego,

 

Wyposażenie zawodników:
Wyposażenie obowiązkowe:
– naładowany i sprawny telefon komórkowy do którego nr mają organizatorzy,
– długopis,
– kąpielówki/strój kąpielowy.
– uczestnicy trasy rowerowej kaski rowerowe, a niepełnoletni rowerzyści karty rowerowe.

Wyposażenie zalecane:
– ubiór sportowy stosowny do warunków atmosferycznych, wygodne sportowe obuwie.


Postanowienia końcowe

1. Impreza odbędzie się bez względu na pogodę.

2. Wszyscy uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność. W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, osoby te nie będą rościły żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas i okoliczność zawodów.

3. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunków do celów związanych z realizacją zawodów oraz do celów marketingowych organizatorów, patronów medialnych i sponsorów.

4. Przepisy mogą ulec zmianie przed rozpoczęciem imprezy, o czym uczestnicy zostaną poinformowani.

5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy.

6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i czyny uczestników. Odpowiedzialność ta spoczywa na uczestnikach powodujących szkody lub opiekunach tych osób.

7. Za rzeczy pozostawione w bazie i przed bazą organizator nie odpowiada.

8. Wszelkie niejasności oraz wątpliwości w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

9. Szczegółowe informacje będą zawarte w Informacjach o Rajdzie.